หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย : admin
อ่าน : 297
จันทร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง และในขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ประกอบกับใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีประชาชนรวมกลุ่มจัดกิจกรรมรื่นเริงเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความแออัดอันก่อให้เกิดการติดต่อและการแพร่ระบาดของโรคโดยง่าย

     ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 5,7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้
   
     1.  การจัดการแข่งขัน วิ่ง ปั่น หรือ การจัดการ วิ่ง ปั่น เดิน การกุศล
     2.  งานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ งานเฉลิมฉลองที่มีการแสดงคอนเสิร์ต รำวง

     ทั้งนี้  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-  คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 5641/2563 เรื่อง งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)