หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย : admin
อ่าน : 169
ศุกร์์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรค 6 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ดัวย
 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้ดำเนินการแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 พร้อมทั้งได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกล่าว 

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563